تحقیق دانشجویی

تحقیق دانشجویی

پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی با قیمت مناسب تر از کافی نت،راحت و بی دردسر تحقیق های خود را از سایت ما دانلود کنید.

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 86
  • بازدید دیروز : 103
  • بازدید کل : 332876

نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی


نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی

فهرست

نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی 1

تحقيقات كشاورزي 1

مباني فيزيك هسته‎اي 1

ايزوتوپ‎ها (ويژگي‎ها و كاربرد) 1

تابش گاما ‎) 2

اكتيويتة ويژه 2

نيمه عمر 3

كاربرد راديو ايزوتوپ‎ها 3

عمرسنجي با ‎C14 3

اثرات بيولوژيكي پرتوها 5

سلول زنده و اثرات پرتوها 6

اصلاح نباتات از طريق ايجاد موتاسيون 7

پرتوهاي موتاژنيك 10

پرتوهاي ايكس 10

پرتوهاي گاما 10

پرتو ماوراء بنفش 11

پرتو بتا حاصل از محلول‎هاي ايزوتوپي 11

تأثير عوامل محيطي و بيولوژيكي در واكنش گياهان نسبت به پرتوهاي يونيزان 12

عوامل محيطي 12

اكسيژن 12

رطوبت 13

درجه حرارت 13

شرايط قبل و بعد از تيمار 13

نوع پرتو 13

عوامل بيولوژيكي 13

عوامل فيزيولوژيكي، مورفولوژي و شيميايي 14

اندازه و شكل بذر 14

پوشش بذر 14

اندازة جنين 14

مواد غذايي و شيميايي داخل بذر 15

تراكم يونهاي ايجاد شده 15

سن بذر 15

خواب بذر 16

اندام‎ها و اجزاء گياهي قابل پرتوتابي 16

كل گياه 16

بذور 16

دانة‌ گرده 17

مريستم‎ها 18

تأثير موتاژن‎ها بر روي بذور در نسل اول 18

ايجاد خسارت و كشندگي در گياهان 18

اثرات سيتولوژيكي 20

عقيم شدن 20

انتخاب والدين (ارقام) و انتقال نسل‎هاي 1M تا 3M به منظور انتخاب موتانت‎ها 21

معيارهاي انتخاب 22

برنامة مربوط به نسل 1M 22

آزمون‎هاي گلخانه‎اي 22

انتخاب موتاژن و ميزان دز 22

اندازة جمعيت نسل 1M 23

كاشت بذور 23

شرايط مزرعه 23

شرايط بذور 23

تراكم گياهان 24

ايزولاسيون مواد 1M 24

روش‎هاي ايزولاسيون در 1M 25

مخاطرات 25

بررسي گزارش‎هاي موجود در خصوص ويژگي‎هاي قابل تغيير با روش موتاسيون 26

سزيم ‎- 137 به عنوان وسيلة رديابي براي اندازه‎گيري فرسايش و دلايل انتخاب آن 26

معايب استفاده از سزيم ‎- 137 27

محاسبة مقدار سزيم ‎- 137 باقي مانده در خاك 28

روش ايزوتوپي در مطالعات كارآيي مصرف كود 28

كميت جذب نيتروژن از كود 29

اندازه‏‎گيري تثبيت بيولوژيكي نيتروژن 29

تعيين ميزان ذخيره آب در ناحية ريشه گياه 30

حشره‎شناسي و كنترل آفات 30

نشاندار كردن حشرات 31

نشاندار كردن با مواد غير راديواكتيو 31

نشاندار كردن با مواد راديواكتيو (كاربرد موضعي يا خارجي) در مطالعات گوناگون 33

كاربرد موضعي محلول حاوي P32 براي آزمايش نفوذپذيري يا دفع از كوتيكول حشرات 34

تعيين ميزان غذاي دريافت شده بين حشرات اجتماعي 35

اندازه‎گيري نيمه عمر بيولوژيكي رديابي‎هاي راديواكتيو در حشرات 36

بررسي سرعت جذب غذا در حشرات 37

علامتگذاري حشرات از طريق تزريق مادة راديواكتيو و قرار دادن آن در بدن حشره 39

علامتگذاري حشرات به وسيلة تغذيه از ميزبان علامتگذاري شده با راديوايزوتوپ 39

تعيين اندازة جمعيت 40

تأثير تابش پرتوها بر روي حشرات 40

روش مبارزة مستقيم 41

اثر پرتوتابي بر روي مراحل مختلف رشد حشرات 42

اثر بر روي مرحلة تخم 42

اثر بر روي مرحلة لاروي 43

اثر بر روي مرحلة شفيره‎گي 44

اثر بر روي مرحلة كامل 45

حساسيت گونه‎ها و نژادها در مقابل پرتو 46

روش غيرمستقيم 47

تكنيك عقيم كردن حشرات 47

مثالي از روش ‎SIT: ريشه‎كن ساختن مگس دام 50

بهداشت و محافظت از فرآورده‎هاي غذايي 53

اثرات پرتودهي مواد غذايي 54

تغذيه دام‎ها با مواد غذايي پرتودهي شده 54

تغييرات خصوصيات كيفي مواد غذايي پرتودهي شده 55

كنترل جوانه‎زني و قوة ناميه 57

كنترل آفات 57

افزايش زمان نگهداري مواد فاسدشدني 59

كنترل بيماري‎هاي ناشي از مواد غذايي آلوده 59

 

 

نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی

تحقيقات كشاورزي

تزايد روزافزون جمعيت و كمبود مواد غذايي در دنيا موجب توجه دانشمندان به ازدياد محصولات كشاورزي و همچنين بهبود كيفيت آنها گرديده است. در اين راستا مواد راديواكتيو به كمك بررسي‎هاي كشاورزي شتافت و انقلاب عظيمي در كشاورزي به وجود آورد به طوري كه عناصر راديواكتيو يا نشاندار در اكثر رشته‎هاي كشاورزي از جمله مديريت آب و خاك و تغذيه گياهي، اصلاح نباتات و ژنتيك، دامپروري، كنترل آفات، صنايع غذايي و محيط زيست مورد استفاده قرار گرفته‎اند.

نيل به سوي كشاورزي پايدار بستگي به تعامل بين مواد غذايي خاك و منابع آبي موجود جهت توليد عملكرد مناسب دارد. در اين خصوص با استفاده از ايزوتوپ‎ها مي‎توان ميزان مطلوب كاربرد كودهاي شيميايي، بهترين زمان مصرف آنها،‌ مكان و مقدار آنها در خاك، بررسي فعاليت ميكروارگانيسم‎هاي خاكزي و همچنين نحوة‌ انتقال عناصر غذايي در خاك و گياه را بررسي نمود.

استفاده از روش ايجاد موتاسيون به منظور تنوع بخشيدن به محتويات ژنتيكي با هدف ارتقاء صفات كمي و كيفي در گياهان زراعي مورد توجه خاص قرار گرفته است. از طرف ديگر با توجه به اينكه مصرف مواد شيميايي به منظور حفظ و نگهداري مواد غذايي نه تنها براي مصرف‎كنندگان بلكه براي محيط زيست مضر مي‎باشد، استفاده از پرتودهي محصولات كشاورزي به عنوان يك روش بي‎خطر استريليزه كردن در اكثر كشورهاي جهان متداول شده است. در رابطه با كنترل آفات از طريق پرتودهي و عقيم نمودن حشرات نيز گام‎هاي بسيار مثبتي در نقاط مختلف دنيا برداشته شده است.

 

مباني فيزيك هسته‎اي

ايزوتوپ‎ها (ويژگي‎ها و كاربرد)

اتم‎هاي يك عنصر را كه عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوت دارند، ايزوتوپ‎هاي آن عنصر مي‎نامند (بارهاي مثبت كه همان تعداد پروتون‎ها مي‎باشند را عدد اتمي و مجموع تعداد پروتون‎ها و نوترون‎هاي هستة يك اتم را عدد جرمي آن مي‎گويند).

ايزوتوپ‎هاي يك عنصر، اتم‎هايي هستند كه تعداد بارهاي مثبت موجود در هسته و نيز تعداد الكترون‎هايشان يكسان ولي تعداد نوترون‎هاي موجود در هستة آنها با هم متفاوت است. اغلب عناصر چند ايزوتوپ دارند و چون ساختار الكتروني ايزوتوپ‎ها يكسان است، واكنش‎هاي شيميايي آنها نيز مشابه مي‎شود (شكل 4-1). براي تشخيص هويت يك ايزوتوپ، عدد اتمي آن به صورت شاخص در پايين و سمت چپ نماد شيميايي آن، و عدد جرمي يا تعداد كل نوكلئون‎هاي آن به صورت شاخص در بالاي نماد شيميايي آورده مي‎شود. براي مثال سه ايزوتوپ اكسين را مي‎توان به صورت ، و نشان داد. اما از آنجا كه عدد اتمي مترادف با نماد شيميايي است معمولاً شاخص پايين حذف مي‎گردد. بنابراين به عنوان مثال ايزوتوپ اكسيژن به صورت O16 نمايش داده مي‎شود. بايد توجه داشت كه فراواني همة ايزوتوپ‎ها با هم برابر نيست به عنوان مثال در مورد اكسيژن، 975/99 درصد اتم‎هاي طبيعي از نوع ‎O16 مي‎باشند. در حالي كه انواع ‎O17 و ‎O18 به ترتيب 037/0 درصد و 204/0 درصد از اكسيژن طبيعي را تشكيل مي‎دهند. در بين عناصر شيميايي، تعداد محدودي از آنها در مطالعات بيولوژيك مورد استفاده قرار مي‎گيرند و هر كدام از آنها حداقل داراي دو ايزوتوپ پايدار هستند.

 

تابش گاما ‎)

پرتوهاي گاما عبارتند از تابش‎هاي الكترومغناطيسي تك انرژي كه از هسته‎هاي برانگيخته حاصل از تبديل پرتوزا گسيل مي‎شوند. به عبارت ديگر هرگاه هسته‎اي به هر علت در حالت تهييج قرار گيرد، انرژي تهييج خود را به صورت فوتون گاما ساطع مي‎كند. در اغلب واپاشي‎هاي و ، هستة دختر به حالت تحريك شده قرار مي‎گيرد كه اين انرژي تحريكي هسته به صورت فوتون‎هاي گاما از هسته تابش مي‎شود تا هسته به تراز انرژي پايين‎تر يا پايدار برگردد. نمايش عمومي توليد گاما را مي‎توان به صورت ‎ نشان داد. مانند:

 

اكتيويتة ويژه

يكي از مشخصه‎هاي مهم راديو ايزوتوپها، اكتيويتة ويژة آنها يعني ميزان اكتيويته در هر گرم از عنصر يا ماده است كه برحسب واحدهاي مختلفي از جمله بكرل بر گرم ‎(Bq/g)، ميكروكوري بر گرم ‎، واپاشي بر ميلي‎گرم در ثانيه ‎(dps/mg) و يا واپاشي بر ميلي‎گرم در دقيقه ‎(dpm/mg) بيان مي‎شود.

 

نيمه عمر

مدت زمان لازم براي كاهش هر ايزوتوپ پرتوزا به نصف مقدار اوليه‎اش، معياري از سرعت تبديل آن ايزوتوپ پرتوزا به ايزوتوپي ديگر است. اين دورة زماني را نيمه عمر مي‎نامند و براي هر ايزوتوپ خاصيتي تغييرناپذير مي‎باشد. نيمه عمر ايزوتوپ‎هاي پرتوزاي مختلف از چند ثانيه تا چند ميليارد سال متغير است.

بنابراين با توجه به مفهوم نيمه عمر مشخص مي‎شود كه پس از گذشت ‎n نيمه عمر از يك ايزوتوپ پرتوزا، كسر باقي مانده آن عبارت است از: كه در اين فرمول ‎0A اكتيويتة اوليه و ‎A اكتيويتة برجاي مانده پس از ‎n نيمه عمر است.

 

كاربرد راديو ايزوتوپ‎ها

براي سهولت بيشتر مي‎توان كاربرد راديو ايزوتوپ‎ها را به چند بخش اصلي تقسيم كرد كه عبارتند از:

الف) تحت تابش قرار دادن يك مادة هدف به منظور ايجاد تغييراتي در خواص فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي آن كه اين تغييرات ممكن است خاصيت يا سودمندي مادة هدف را تقويت كنند و يا آن را از بين ببرند.

ب) تزريق مقدار اندك راديوايزوتوپ به مواد به منظور رديابي آنها در يك فرايند خاص كه به عنوان مثال مي‎توان به مطالعات مربوط به فرسايش و رديابي جريان آب به منظور پيدا كردن منابع آب اشاره نمود.

ج) چشمه‎هاي ثابت پرتو را به عنوان سنجش‎گر يا وسيلة‌ اندازه‎گيري براي بعضي كميت‎ها مورد استفاده قرار مي‎دهند. مثلاً در اندازه‎گيري ضخامت، چگالي و بازرسي پرتونگاري مي‎توان از راديوايزوتوپ‎ها استفاده كرد.

د) چشمه‎هاي ثابت پرتو را براي توليد قدرت، گرما يا روشنايي نيز مورد استفاده قرار مي‎دهند.

 

عمرسنجي با ‎C14

بمباران زمين به وسيلة پرتوهاي كيهاني يك منبع ثابت نوتروني در جو توليد مي‎كند. اين نوترون‎ها با نيتروژن موجود در جو واكنش انجام داده و توليد ‎C14، ‎H3 و احتمالاً مقدار كمي ‎He4 با ‎Be11 مي‎نمايند. ‎C14 و ‎H3 پرتوزا هستند و نيمه عمر ‎C14 برابر با 5720 سال است. فرض مي‎شود كه كربن پرتوزا براي تشكيل 2CO با اكسيژن ايجاد واكنش مي‎كند و اين 2CO14 با دي‎اكسيد كربن جو مخلوط مي‎شود. بنابراين مي‎توان گفت كه جذب نوترون‎هاي حاصل از پرتوهاي كيهاني معادل با توليد دي‎اكسيد كربن پرتوزاي مخلوط با دي‎اكسيد كربن جوي است. چون گياهان از 2CO تغذيه مي‎كنند و حيوانات نيز آنها را مصرف مي‎كنند، ‌پس گياهان و حيوانات هم پرتوزا خواهند بود.

نظريه‎ها و آزمايشهاي گوناگون نشان مي‎دهند كه بين آهنگ واپاشي كربن پرتوزا و آهنگ توليد آن در تمام موجودات زنده تعادل برقرار است. هنگامي كه موجود زنده مي‎ميرد، جذب راديوايزوتوپ متوقف مي‎شود و ‎C14 پرتوزا در بافت‎ها وا مي‎پاشد. در نتيجة اين عمل شدت اكتيويتة مادة راديواكتيو به تدريج كاهش مي‎يابد كه اين كاهش متناسب با نيمه عمر راديواكتيو خواهد بود. با استفاده از فرمول زير مي‎توان زمان سپري شده از مرگ مواد آلي را تخمين زد.

در اين فرمول،

0A = اكتيويتة اوليه

A = اكتيويتة فعلي

‎ = ضريب تجزيه كه بستگي به نيمه عمر مادة راديواكتيو دارد و عبارت است از:

كه در اين فرمول، نيمه عمر كربن 5720 سال در نظر گرفته مي‎شود (5720 = ‎).

‎e = پاية لگاريتم طبيعي (71828/2)

‎t = تعداد سال‎هاي سپري شده از هنگام مرگ (عمر نمونه)

مثال: اگر از يك تكه چوب كه از يك محل قديمي به دست آمده باشد، حدود 10 شمارش در دقيقه به ازاء هر گرم چوب داشته باشيم، سن اين تكه چوب به صورت زير قابل محاسبه است.

از آنجايي كه تعداد 15 واپاشي در دقيقه بر گرم براي ‎C14 به طور ثابت موجود مي‎باشد، طبق فرمول فوق‎الذكر خواهيم داشت:

برای مشاهده کامل ابتدا خرید کنید.شامل ورد 55صفحه ای


مبلغ قابل پرداخت 30,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آذر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 1007

تمامی مقاله تحقیق گزارش کار آزمایشگاه را از سایت ما دانلود کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما