پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 65
  • بازدید دیروز : 106
  • بازدید کل : 85884

اینترنت و سرمایه‌ی اجتماعی


اینترنت و سرمایه‌ی اجتماعی

چكيده
آيا ارتباطاتاينترنتي، تعهد اجتماعي، مشاركت و تماس بين فردي را افزايش،كاهش يا تكميل مي‌سازد؟

مدرك و دليلمان حاصل بررسيهای به عمل آمده درخصوص211/39 بازديد كننده وب سايتانجمن جغرافياي ملي، يكي از اولين بررسي‌هاي وب در مقياس وسيع مي‌باشد.حاصل بررسيفوق، حاكي از اين بودكه تأثير متقابل افراد آنلاين ارتباط رودررو وتلفني شان را،بدون افزايش،ياكاهش آن، تكميل مي‌سازد. با اين وجود تأثيرات اينترنت منحصراً مثبتنمي‌باشد.افراطي‌ترين كاربران اينترنت كمتر به جامعه آنلاين پايبند مي‌باشند.با درنظر گرفتن موارد فوق الذكر، دليل و مدرك ما متضمن اين موضوع است كه اينترنتازهنگاميكه باجريان وامور زندگي روزمره عجين گشته،به صورت پديده ای متعارف معرفیشده است.

بررسي تأثيرات اينترنت بر سرمايه اجتماعي

اينكه چگونهاينترنت برسرمايه اجتماعي تأثيرمي‌گذارد،نه مساله‌اي جزيي و نه ‌نامفهوم مي‌باشد. رابرت پوتنام(5) از دهة‌ سال 1996 نرخ نزولي را در مشاركت مدني آمريكاييثبت نموده است. اين كاهش،توانايي تحليل رفته شهروندان را در راستاي تبيين وسازماندهي نياز به حكومت مناسب و جنبشي به دور از زندگي اجتماعي را دربرگرفته واحساس بيگانگي روانشناختي را افزايش مي‌دهد.

مدركو دليل پوتنام انواعی از سرمايه اجتماعي به شرح ذيل را در بر مي‌گيرد:

الف)سرمايه شبكه‌ايي: برقراري رابطه با دوستان،همسايگان،خويشاوندانوهمكاراني كه تبادل كالاها‌ وخدمات، اطلاعات و مفهومي از تعلق را به طورچشمگيرتأمين مي‌نمايد. ولمن، فرانك

ب)سرمايه اشتراكي: مشاركت در سياست و سازمانهاي خيريه كه فرصتهايي را براي مردم درراستاي تعهد به ‌ايجاد دستاوردهاي مشترك، و نيل به بيان نيازها و تمايلاتشان فراهممي‌نمايد.

ج) تعهد اجتماعي: تعهد اجتماعي نيز سرمايه اجتماعي است كه فراتراز رسيدگي و بحث كردن از احساسات تأثير متقابل بين فردي و مشاركت سازمانياست.هنگامي كه افراد از نگرش و طرز فكر بنيادين و احساس مسؤوليت و تعلق خاطر نسبتبه جامعه برخوردار ‌باشند- به طور مؤثرتر و با رغبت بيشتري سرمايه اجتماعي‌اشان رابه جريان در خواهند آورد.

بدين ترتيب،جبنشي درروابط اجتماعي ازمكانهاي عمومي گرفته تاخانه‌هاي شخصی در پيش است. اگر مردم در عوضرفتن به رستوران در خانه‌هايشان بمانند،از اين رو احتمالا به استفاده از اينترنتجهت سفارش غذا روی خواهند آورد.

علاوه براين ميتوانندبه گفتگوياينترنتي؛ارسال نامه الكتروني(ايميل)؛بحث باگروه‌هايي نظير «گروه‌هاي خبري» بپردازند.توسعه سريع اينترنت، اميد بزرگي براي خلق اجتماع با درنظرگرفتن اين موضوعكه بيش از نيمي ازآمريكایيها (56درصد) تا سال 2000 به اينترنت دسترسي خواهندداشت،بوده است.

اگرچه بحث درخصوص نفوذ و تأثير اينترنتبرسرمايه اجتماعي درجريان بوده است، الگوي واضح و شفافي تاكنون استنتاج نگرديدهاست.تا اين اواخر،بيشتر مباحثات بدون داده‌هاي سيستماتيك انجام پذيرفته است.(

آرامانگرايان مدعي مي‌باشند كه اينترنتراه‌هاي بهتري از ارتباط را ارائه مي‌نمايد.

درحاليكه غيرآرمانگرايان خاطرنشان مي‌سازند كه اينترنت افراد را ازخانواده‌ها و اجتماعاتشان باز مي‌دارد.
از زمانيكهاينترنت در زندگي افراد آمريكاي شمالي رخنه كرده است، تحليل گرايان مجبور به بررسياينترنت به عنوان پديده ای متعلق به يك جهان خارجي به منظور درك اين موضوع شده‌اندكه چگونه اينترنت با پيچيدگي و دشواري زندگي روزمره عجين گشته است. ما با طرح يكسؤال و آن اينكه آيا اينترنت سرمايه اجتماعي را افزايش،‌كاهش يا تكميل مي‌سازد،وارد بحث شده و استفاده اينترنتي افراد را در بافت جامع‌تري از ارتباط رودررو وتلفني‌شان بررسي مي‌نماييم.مدرك و دليل براي بحث‌امان برگرفته از بررسي وب در مقياسبزرگتري از بازديدكنندگان وب سايب انجمن جغرافياي ملي است.

 

آيااينترنت سرمايه اجتماعي را افزايش مي‌دهد؟

برانگيختگي و هيجان اوليه ومستمرـ درخصوص اينترنت، اين پديده را به عنوان عامل انگيزش تغيير مثبت در زندگيافراد بواسطه ايجاد فرم‌هاي جديدي از كنش متقابل آن لاين و افزايش دهنده روابط خارجخط تداعي نموده است.اينترنت، به اصلاح جامعه به واسطه بوجود آوردن و مهيا نمودنمكان ملاقاتي براي افراد با علايق مشترك و مواجه با محدوديتهاي زماني و مكاني،مبادرت خواهد نمود. جوامع آنلاين، گفتمان دموكراتيك و آزاد را گسترش خواهدداد،‌ديدگاه‌هاي چندگانه را مجاز دانسته، وكنش گروهي را به جريان درخواهد آورد.

اگرچه گزارشات اخير برساختار جوامع مجازي آن لاين تمركز نموده است (Rheingold 1993)، بديهي است كه بيشترروابطي كه در فضاي سايبر(فضاي مجازي) شكلگرفته در فضاي فيزيكي تداوم ‌يافته و منتج به فرم‌هاي جديدي ازجامعه ميگردد كهباتركيبي ازكنشهاي متقابل داخل وخارج خط مشخص وقابل توصيف است

علاوه براين، كنش‌هاي متقابل آن لاين، شكافهاي ارتباطي ميان ملاقاتهايرودررو را افزايش ميدهد. از اينرو اينترنت تمايل به برقراري روابط وارتباطاتغيرمحلي را بواسطه ماشين‌ها، هواپيماها، تلفن‌ها و درحال حاضر شبكه‌هاي كامپيوتريافزايش مي‌دهد.

گواينكه پديده درحال توسعه گستردهجهاني درآمريكاي شمالي رايجتر ومتداولتر است، آمريكاييهايی كه گاهي اوقات به دوردستنقل مكان مي‌نمايند؛ و يا بواسطه مسافت از خانواده، دوستان، همسايگان قديمي وهمكاران جدا گشته‌اند؛ با بسياري از دوستان و خويشاوندان در موطن‌ خود ارتباطبرقرار مي‌نمايند. به آن دسته از افرادي كه به اينترنت به عنوان ايفاگر نقش اصلي درزندگي روزمره مي‌نگرند خاطرنشان میگردد كه اين پديده، ارتباطات خارج خط وآن لاين راافزايش ميدهد.

در اين ديدگاه ، نه تنها اينترنت فرصتهايي را در راستاي تماسدوستان و خويشان با هزينه كمتر ارائه مي‌نمايد، بلكه ارتباط رودرروی تلفني را درزماني كه اعضاء شبكه از نيازهاي يكديگر مطلع گشتند، افزايش داده و روابطشان رابواسطه تماس هرچه بيشتر تقويت مي نمايد.

به كمك چنين پديدهاي افراد مي توانند آهنگ‌ها، تصاوير و ...... را مبادله نموده و به تعيين قرارملاقات و تماسهاي تلفني به يكديگر درآن لاين مبادرت نمايند.به كمك اينترنت همچنينميتوان با تسهيل جريان اطلاعات در ملاقاتهاي رودررو و ترتيب دادن اين ملاقاتها ميانافراد، مشاركت سازماني را افزايش داد. كثرت اطلاعات موجود در وب و سهولت استفاده ازموتورهاي جستجوگر و لينك‌هاي اطلاعاتي در راستاي معرفي و ارائه اطلاعات متناسب باعلائق فرد،ملحق شدن و مشاركت كاربران جديد در تشكيلات و سازمانهاي خويشاوندي راامكان پذير مي سازد ازاين رو، اگر اينترنت سرمايه اجتماعي را افزايش دهد، در نتيجهاستفاده بيش از حد از اين پديده بايد بواسطه تماس خارج خط بين فردي، با مشاركتسازماني و تعهد اجتماعي بيشتر توأم شده باشد.

 

آيا اينترنت سرمايهاجتماعي را كاهش مي‌دهد؟

ديدگاه دوم خاطر نشان ميسازد كه اينترنت سرمايهاجتماعي را كاهش ميدهد.اينترنت ممكن است افراد را از كنشهاي حقيقي افراد در بطنجامعه منحرف نمايد چرا كه كنشهاي متقابل آن لاين بطور تفكيك ناپذيري كم ارزش تر ازكنشهاي متقابل رودررو وحتي تماسهاي تلفني ميباشد.

در روابط آن لاين،احتمالو امكان افزايش و انسجام دوستي ميان افراد ضعيف‌تر از روابط خارج خط مي باشد. همانگونه كه پوت من زماني به ول من خاطر نشان نموده بود كه، شما به منظور انديشيدندر اين خصوص كه شبكه‌هاي فردی صرفاً به همان خوبي شبكه‌هاي خانگی مي‌باشد، فرديخوشبين با چشماني خيره مي‌باشيد.اينترنت ممكنست از نقطه نظر زمانی با ديگرفعاليتهايتغييرناپذير24 ساعته شبانه روز در تعارض باشد.يافته‌هاي مختلفي درخصوص اين كه آياصرف زمان آن لاين، افراد را از ديگر كنشهاي متقابل در داخل و خارج از خانه بازمي‌دارد، وجود دارد.

برخي محققينبا اين روند موافق وبرخي ديگرنظيرمخالف اين نظر مي‌باشند.اينترنت مي‌تواند توجه افرادرا از محيط‌هاي فيزيكي بالافصل‌اشان در هنگامي كه آن لاين مي‌باشند، دور نمايد. برخي از محققين، تأثير اينترنت را با نفوذ تلويزيون بر عرصه زندگي بوميان آمريكايشمالي يكسان مي‌دانند. تلويزيون نيز همانند اينترنت از تأثيرمشابهي برخوردارمي‌باشد به نحوي كه كنش متقابل اجتماعي خانوادگي و جنبش سياسي يااجتماعي خارج از خانه را كاهش مي‌دهد

اين در حالي استكه تلويزيون سراسري تشابه مشخص و واضحي با اينترنتي كه از نقطه‌نظر اجتماعي مؤثرميباشد ندارد. اينترنت ممكن است عامل بوجود آورنده استرسي باشد كه افراد را نسبت بهكنش متقابل با ديگران گريزان و افسرده سازد.

مطالعات اخيردر خصوص اينترنت نشان مي‌دهد كه از زماني كه كاربرد اينترنتافزايش يافته است، تماس اجتماعي خارج خط افراد كاهش يافته و افسردگي و انزوا افزايشيافته است.

اگرچه اينترنت روابط آنلاين ضعيفي را افزايش داده، در مقابلبطورهمزمان كنشهاي متقابل خارج خط قوي‌تري را كاهش داده است.

 

چگونه ممكن است اينترنت بيگانه باشد؟

دارندگان اينترنتخانگي اغلب فشارهاي استرس و زمان را پس از استفاده كردن از كامپيوتر تجربهمي‌نمايند.كاربران با تجربه ممكن است بهتر از عهده تكنيكها برآيند، اما استفادهپيچيده‌تر از اينترنت مشكلاتي را بوجود مي‌آورد چراكه برنامه‌ها اغلب بنحوی تأثيرگذارده وزمان زيادي براي برطرف نمودن خطاهاي كامپيوتري مورد نياز مي‌باشد.اينترنتافراد را بيشتر به يكديگر نزديك مي‌سازد، خواه اينكه دريافت كننده اين را بخواهد يانخواهد.

تماس با افرادي كه از بشاشيت كمتري برخوردار مي‌باشند، ممكنستاطلاعات ناخواسته را بهمراه داشته و منتج به افسردگي و بيگانگي گردد.هرگونهاستفاده‌اي از اينترنت، اجتماعي نيست.بخش وسيعي از فعاليت افراد، صرف اطلاعات وبمحور و جستجوي اطلاعات يا پرداختن به برنامه هاي تفنني انفرادي ميگردد.

علاوه براين،بسياري ازفعاليتهايي اجتماعي آنلاين نظيرپستالكترونيك،غيرهمزمان بوده و بازخورد رضايت بخش را تا زمان دريافت، خواندن وپاسخگويي به پيغام و نهايتا دريافت پاسخ توسط فرستنده اصلي به تأخيرمي‌اندازد.

كامپيوترو اينترنت مي‌توانند حد و مرز كارخانگي را برهم زند.افراد كار بيرون از خانه را به خانه آورده و مشغول به آن گردند واز اينرو از خانواده، دوستان و فعاليتهاي ديگر باز مي‌مانند.

اگر چه اينترنت مي‌تواند كنشهاي متقابل جهاني را تقويت نمودهوگسترش دهد، افراد را در خانه نگاه داشته، نگاه آنان را به صفحات مانيتور خيرهساخته و كنشاي متقابل محلي و برقراري ارتباط با همسايگان را به فراموشيمي‌سپارد.روابط آن لاين ممكن است در بعد خود متجانس باشد، به نحويكه افراد اغلب دركنار پرداختن به يك علاقة خاص نظير نمايشهاي تلويزيوني و راديويي و ياخريد اتوبيل بي‌ام دبليو (BMW) تحول و شكل مي‌گيرندكه اينخود، ديدگاه‌ها و دسترسي افراد به اطلاعات جديد را محدود مي‌سازد.

اينترنتممكن است تماس با آشنايان را به همان نسبت كه در توازن ميان روابط ضعيف و قويانحراف بوجود مي‌آورد، شدت بخشد

ارزش روابط ضعيف مشروطبرتدارك اطلاعات جديد و دسترسي به جامعه‌ايي است که بواسطه تعهد، دوستي و تبادلمنابعي نظيرحمايت احساسي مشخص و توصيف مي‌گردد

از اينرو اگر اينترنت سرمايه اجتماعي را كاهش دهد، كاربرد افراطي و بيشازحد آن، بواسطه تماس آنلاين بين فردي، بايد به مشاركت سياسي و سازماني و تعهدافراد به جامعه بصورت توأمان بيانجامد.

 

 

آيا اينترنت سرمايه اجتماعيرا تكميل مي‌سازد؟

آنجا كه مباحث تاثيرگذاري اينترنت در افزايش و كاهشسرمايه اجتماعي كه چگونه افراد در قالب ارتباطات خارج خط بريكديگر تأثير مي‌گذارندرا از ريشه و اصل تغييرمي‌دهد، بحث تكميل سرمايه اجتماعي توسط اين فناوري جديد، نقشكمتري را در شكل ‌دهي روابط اجتماعي ايفا می نمايد.

اين روند، اينترنت راكه به بهترين وجه ممكن در بافت زندگي كلي شخص مستتر شده است را ارائه مي‌نمايد. ازاين رو، اينترنت در راستاي تماسهاي تلفني و رودررو، اهداف و روش‌هاي مضاعفي ازارتباط را تأمين و ارائه مي‌نمايد.بحث تكميل سرمايه اجتماعي بواسطه اينترنت،حاملاين پيشنهاد است كه تأثيرات اينترنت برجامعه مهم و ضروري خواهد بود.

تحولاتپي‌درپي و رو به تكامل فناوري، تغيير ودگرگوني بين فردي را از«خانه اي به خانه يديگر» و«شهر يا كشوري به شهر يا كشور ديگر»سبب گرديده و به تقويت شبكه‌ ارتباطات «شخص با شخص»منجر ميگردد.

اگرچه تماس رودرروی تلفني تداومدارد، اما بواسطه سهولت اينترنت در برقراري ارتباط ميان افراد و سازمانهايي كه باوجود پراكندگي جغرافيايي از علائق مشترك برخوردار مي باشند،كامل مي‌گردد. استفادهاز اينترنت ممكن است براي حفظ روابط موجود سودمندتر از ايجاد روابط جديد باشد

اگر چنانچه اكثركاربران هيچ علاقه‌ايي بهپرداختن به چنين موضوعاتي نداشته باشند، ممكن نيست اينترنت به مشاركت سياسي ياسازماني منتج گردد.براي مثال،سيستم دهكده الكترونيكي بلكسبورگ (Blacksburg) تغييراتچشمگيري را در تماس بين فردي و مشاركت اجتماعي موجب نگرديد

بطور مشابه، معرفي سيستمهاي ارتباطي و اطلاعاتي پيشرفته بهدنياي تجارت، آشكارا به خلق سرمايه اجتماعي منجر نگرديده است. از اينرو، اگراينترنت سرمايه اجتماعي را تكميل سازد، بنابراين كاربرد اينترنت بايد كنش متقابلخارج خط بين فردي را تكميل ساخته و درعوض نبايد برمشاركت سازماني تأثير گذارده وتعهدات گروهي را افزايش دهد.سطح مشاركت اينترنتي با فعاليت خارج خط كمتر و يا بافعاليت خارج خط بيشتر قابل پيوند نخواهد بود.

نگاهي اجمالي بهمطالعه كاربران اينترنت

پژوهش و بررسي مربوط به انجمن جغرافيايي ملي

پژوهش و بررسي انجمن جغرافيايي ملي در وب سايت انجمن در دسترسبازديدكنندگان قرار داده شده است.اين وب سايت از طريق مجله National Geographic ومنابع اطلاعاتي عمومي چندگانه تبليغ شده است.اگرچه بررسي بعمل آمده بين‌الملليمي‌باشد در اين جا 211/39 بازديد كننده آمريكاي شمالي را كه 839/34 نفر آمريكاييو372/4 نفر كانادايي مي‌باشند را مدنظر قرار مي‌دهيم. اگرچه اين يك نمونه اتفاقي وتصادفي نمي‌باشد، اما در مقايسه با بررسي اجتماعي عمومي سال 1993 و 1996 اين اجازهرا به ما مي‌دهد كه ماهيت تعصب انتخاب كالا توسط مشتري را مدنظر قرار دهيم

در اين جا آن دسته از افرادي را كه براي اولينبار هنگامي كه بررسي و پژوهش را تكميل مي‌نمايند با اينترنت مواجه مي‌گردند را بهحساب نمي‌آوريم.از اين رو اين پژوهش تجزيه و تحليلي از سرمايه اجتماعيبازديدكنندگان اينترنت از سايت National Geographic (جغرافياي ملي) مي‌باشد.

 

افرادي كه آن لاين مي‌باشند چه كاري انجام مي‌دهند؟

مشاركتكنندگان در پژوهش جغرافياي ملي جمعيتي از “Newbies” نمي‌باشند بيش از نيمي از آنها (58 درصد) به مدت حداقل سه سال در زمان انجام پژوهش آن لاين بوده‌اند در حاليكهتنها 11 درصد براي مدتي كمتر از شش ماه آن لاين بوده‌اند.عمده‌ترين فعاليت اجتماعيآنان اینست که ايميل‌ها(پست الكترونيك) را در نرخ ميانگين از 270 روز در سال مبادلهنموده‌اند.

فعاليتهاي اجتماعي ديگر شامل شركت در چت (25 روز از سال)، انجامبازيهاي چند كاربر (11 روز از سال) و بازديد از محيط‌هاي ايفاي نقش آن لاين(7 روزدر سال) مي‌باشد.

با اين وجود فعاليتهايي كه از جنبه اجتماعي كمتريبرخوردار مي‌باشد وجود دارد:

اينترنت گردي(154 روز از سال)؛ جستجو براياخبار، كتابخانه‌هاي ديجيتالي و مجلات (124 روز از سال)؛ دريافت آگهي‌ها (105 روزاز سال)؛ و خريد (8 روز از سال).

پژوهش به عمل آمده حاوي مواردي مي‌باشد كهطي آن شركت كنندگان نسبت به استفاده اينترنتي‌اشان پاسخ‌هاي مختلفي را بياننمودند.براي هر موردي شركت كنندگان مي‌توانستند پاسخ دهند : «1. به ندرت 2. ماهانه 3. هفتگي 4. چند باردر هفته 5. روزانه

تجزيه و تحليل موارد مذکور دو جنبهمتمايز استفاده از اينترنت را مشخص ساخت:

همزماني و غيرهمزماني.

درعوض استفاده از رتبه‌هاي فاكتور در راستاي ايجاد معيارها، بطور مضاعف موارد را درجهت ايجاد معيار همزماني و غيرهمزماني با رتبه‌هاي بالايي كه حاكي از بيشترينفعالين اينترنتي مي‌باشد، تركيب نموديم. معيار همزماني يعني كنش متقابل همزمان مياندو يا چند كاربرد مي‌باشد و سه مورد را در برمي‌گيرد. فعاليتهاي همزمان بالطبعدربرگيرنده فعاليتهاي اجتماعي مي‌باشد كه حداقل شامل دو فردي مي‌گردد كه بطورهمزمان بريكديگر اثر متقابل دارند.در مقابل، معيار غيرهمزماني يعني فعاليتهاي متنوعاز جمله ايميل و جستجوي اطلاعات.ارتباط غيرهمزماني كنش متقابل را تسهيل بخشيده وبدون نياز به دسترسي همزمان هر دو طرف مقابل،مبادلات پيام يك نفر به چند نفررا ميسرمي‌سازد. ايميل غيرهمزماني رايج‌ترين و پركاربردترين فعاليت اينترنتي مي‌باشد.

 

چه كسي به فعاليت اينترنتي مي‌پردازد؟

مدت زماني را كه بهاينترنت اختصاص مي‌دهيم بطور بنيادين مشخص مي‌سازد كه چگونه ـ و تا چه اندازه ـاينترنت بطور همزماني و غيرهمزماني بكار رفته است.در مقابل، تأثيرات شاخصهاي جمعيتشناختي اگر نگوييم كه هرگز مشهود نيست بايد بگوييم كه به ندرت مشهود مي‌باشد.

تعداد ماه‌هايي را كه افراد آن لاين بوده‌اند تنها شاخص قابل مفهوم ميزانفعاليت اينترنتي غيرهمزماني مي‌باشد.احتمالاً دو دليل براي انجمن وجود دارد.

اول اينكه، آن دسته از افرادي كه براي مدتي طولاني آن لاين بوده‌اند ممكناست علاقمندان و شيفتگان اينترنت باشند.

دوم اينكه، استفاده طولاني ازاينترنت كاربران اينترنتي را با تجربه ساخته و مناسب‌ترين افراد براي استفاده آنمي‌باشند.

وضعيت و موقعيت فعاليت‌هاي اينترنتي همزمان مشابه و يكسان باوضعيت فعاليتهاي اينترنتي غير همزمان مي‌باشد.تأثير طول زمان آن لاين فعاليتهمزماني چشمگير و قابل توجه مي‌باشد اما كمتر از فعاليت غيرهمزماني مي‌باشد. شاخص‌هاي جمعيت شناختي به نحو قابل ملاحظه‌ايي با فعاليت همزماني نظير چت مرتبطنمي‌باشد.

استثنائات منحصر به فرد آن دسته از استثنائاتي مي‌باشد كه افرادبدون مدرك دانشگاهي به فعاليتهاي آن لاين همزماني مي‌پردازند و افراد برخوردار ازمدركي پایین تر از مدرك دیپلم متوسطه مبادرت به انجام بازيهاي چند كاربره آن لاينمي‌نمایند.علاوه بر آن،كاربران جدید اينترنت به احتمال قوي به دنبال انجام بازيهايچند كاربره و چت آن لاين مي‌باشند.

رابطه ای ميان شاخصهاي جمعيت شناختي وفعاليتهاي اينترنتي با يافته‌هاي جديد وجود دارد مبني بر اينكه شكاف ديجيتالي درحال کاهش است.در این شاخص مردان سفيدپوست تحصيل كرده ثروتمند از تفوق و برتريبرخوردار نبودند. بارزترين نتيجه، نتيجه رفتاري افرادي است كه به مدت طولاني در وببوده‌ و به متنوع‌ترين فعاليتهاي اينترنتي مي‌پردازند.

سرمايه اجتماعي در عصر اينترنت

سرمايه شبكه‌ايي

بازديد كنندگانسايت جغرافياي ملي با بكارگيري اينترنت غالباً از تلفن (40 درصد) درجهت برقراريتماس با خويشان و دوستاني كه به لحاظ اجتماعي نزديك مي‌باشند، استفاده مي‌نمايند وتماس خود را از طريق ايميل (32 درصد)، ملاقاتهاي رودررو (23 درصد) و به مقدار اندكيبا ارسال نامه (4 درصد) دنبال مي‌نمايند.

Wellman, carrington, Hall توازنبيشتري را ميان كاربرد تلفن و ملاقات رودرور در مطالعات اوليه خودشان ارائه نمودند،اگرچه اين داده‌ها صرفاً مربوط به افراد 20 سال و بالای 20 سال با بالاترین میزانروابط مي‌باشد.

همچون روزهاي قبل از اينترنت (1992 Fischer) ، افرادتقريباً با محبت بيشتري ارتباط برقرار مي‌نمايند (46 درصد) به همان صورتي كه بادوستان خود ارتباط برقرار مي‌كنند (54 درصد).

حتي پس از آنكه مسافرت هایهوايي، بزرگراه‌ها و خطوط تلفن‌ راه دور گسترش يافته است و هميشه الزام به ارتباطوجود دارد، با فاصله چه بايد كرد؟

انتظارامان براين خواهد بود كه از آن جايي كه ايميل غيرهمزماني مي‌باشد و هزينة آن با فاصلهافزايش نمي‌يابد،‌ كاربرد آن الزامات فاصله تماس را كاهش خواهد داد.

اماآيا اينترنت همچنين بر ارتباط اعضاي شبكه كه نزديك به يكديگر زندگي مي‌کنند،تأثيرمي‌گذارد؟
حتي درعصر اينترنت،‌فاصله هنوز هم ارتباط را در تنگنا قرار مي‌دهد.بيشترين تماس،تماس بادوستان و خويشاني مي‌باشند كه در نزديكي هم زندگي مي‌نمايند(در حدود 50كيلومتر).تلفن مورد استفاده‌ترين ابزار برقراري تماس ميان اعضاء شبكه كه در نزديكيهم زندگي مي‌کنند ميباشد.

در52 درصد از كل تماس با خويشان نزديك و در 29درصد از كل تماس با دوستان نزديك تلفن بكار رفته است. در مقابل، ايميل براي آن دستهاز اعضاي شبكه كه بيشترين فاصله را باهم دارند در اغلب اوقات مورد استفاده قرارگرفته است (در فاصله بيش از 50 كيلومتر زندگي مي‌نمايند).

ايميل در 48 درصداز كل تماس با خويشاني كه نزدیک مي‌باشند و در60 درصد از كل تماس با دوستاني كه دردور دست مي‌باشند، بكار گرفته شده است. ايميل بويژه براي برقراري ارتباط با افراديكه كاملاً ‌دور مي‌باشند مفيد و سودمند مي‌باشد چرا كه از نرخ ماهيانه كمتر،هزينه‌هاي رایگان مربوط به فاصله برخوردار بوده و به راحتي مي‌توان پيام‌ها را بهافرادي كه در مناطق مختلف زندگي مي‌نمايند، ارسال داشت. فاصله بر خويشاوندي كمتر ازدوستي تأثير مي‌گذارد، الگو و خصوصيتي كه از عصر تلفن تداوم داشته است

خويشان معمولاً بيشتر در سيستمهاي اجتماعي بهممي‌پيوندند كه از تماس ميان اعضاي شبكه حمايت بعمل آورند.

ايميل به فرم‌ها و روش‌هاي ديگري از ارتباط با خويشان اضافهمي‌گردد و علاوه بر آن بر تعدد تماسهای تلفني يا رودررو با آنها تأثير مي‌گذارد. مردم از ايميل اغلب براي برقراري تماس با دوستاني كه در نزديكي آنها زندگي مي‌کنندتا با دوستاني كه در فاصلة دور از آنها زندگي مي‌نمايند استفاده میکنند.(نسبت= 4/1).

دوستان نزديك سه برابر آنهايي كه در دور دست مي‌باشند، ارتباط برقرارنموده‌اند (نسبت = 9/2)؛

خويشان نزديك دوبرابر آنهايي كه در دور دستمي‌باشند ارتباط برقرار نموده‌اند (نسبت = 9/1).

تماس دوستانه نسبت به تماسخويشاوندي محلي‌تر مي‌باشد.

به لحاظ جمعيت شناختي در ميان دوستاني كه نسبتبه هم نزديك مي‌باشند در مقايسه با دوستاني كه نسبت به هم دور مي‌باشند ديدارها هشتبرابر بيشتر اتفاق مي‌افتد و تماس تلفني درميان دوستاني كه نزديك به هم هستنددرقياس با دوستاني كه ازهم دور ميباشند پنج برابر بيشتر ميباشد. (نسبت= 2/5).

کاربرد اينترنت،روشهاي ديگر ارتباط را نه افزايش و نه كاهش ميدهد.نهتعداد فعاليتهاي اينترنتي همزماني و نه تعدد فعاليتهاي اينترنتي غيرهمزماني با تعددو تكرار فرمهاي ديگر تماس مرتبط نمي‌باشد. استفاده مكرر از اينترنت با تكرار تماسبيشتر با دوستان و خويشاوندان آن هم در نزديكي و در فاصله دور از آنها مرتبطمي‌باشد چرا كه استفادة اينترنت تماس تلفني و رودرور را تكميل مي‌سازد. مردم هنوزهمبه ملاقات و تماس تلفني ادامه ميدهند، اما در كنار آنها به ارسال ايميل نيز مبادرتمي‌نمايند. اين روند خاطر نشان ميسازد كه تماس تلفني و رودررو شيو‌ه‌ها و روش‌هايمنحصر به فردي از برقراري ارتباط را ارائه مي‌نمايد كه اينترنت نميتواند جايگزين آنگردد.علاوه بر آن، شاخصهاي جمعيت شناختي شركت كنندگان با تماس شبكه‌ايي مرتبطنمي‌باشد.

سرمايه مشاركتي

اينترنت مشاركتسازماني را هم افزايش و هم تكميل مي‌سازد. نتايج بدست آمده اشاره به ارتباط مثبتيميان كاربرد اينترنت و مشاركت سازماني مي‌نمايد. تأثير فعاليت‌هاي غيرهمزماني ،قوي‌تر از تأثير فعاليت‌هاي همزماني است. تنها شاخص جمعيت شناختي مربوط به مشاركتسازماني آموزش بود. شخصي كه از لحاظ آموزشي در سطح عالي‌تري قرار دارد، بيشترينمشاركت را داشته است، از اينرو، نتيجه دلالت بر اين دارد كه افرادي كه از وباستفاده مي‌ کنند اغلب تمايل به مشاركت با سازمانهاي بيشتري دارند.مدت زماني را كهافراد آنلاين بوده‌اند با ميزان مشاركت سازماني‌اشان مرتبط نمي‌باشد. اينترنتمشاركت سازماني را تكميل مي‌سازد. مشاركت در سازمانهاي مرتبط با كامپيوتر (كامپيوترمحور)، مشاركت در سازمانهاي غيرمرتبط با كامپيوتر را تكميل مي‌سازد. افراد بيشتريكه در سازمانها به انجام كار مشغول مي‌باشند آف لاين بوده و بيشتر به انجامفعاليتهاي مربوط به كامپيوتر مبادرت مي‌نمايند.این افراد بيشتر به انجام فعاليتهاياينترنتي غيرهمزماني و همزماني مبادرت ورزیده و بيشتر با سازمانهاي كامپيوتر محورمرتبط مي‌باشند. با اين وجود، استفاده بيش از حد (افراطي) از اينترنت با مشارکتسازماني بالا مرتبط است.

آيا اينترنت با ارائه خط مشي جديد برايمباحثه و پيكار بر مشاركت سياسي افراد تأثير مي‌گذارد؟

فعاليت سياسيالگوهاي مشابه الگوهاي مشاركت سازماني مي‌تواند به عنوان مشاركت سازماني تلقيگردد.سن تنها مشخصه جمعيت شناختي مربوط به مشاركت سياسي مي‌باشد.افراد 65- 40 سالهبيشتر در فعاليتهاي سياسي مربوط به مشاركت سياسي و هم در كاربرد اينترنتي همزماني وهم در كاربرد اينترنتي غيرهمزماني شركت مي‌نمايند.

فقدان تأثير زمان آنلاين اشاره بر آن دارد كه اختلافات درمشاركت سياسي نمي‌تواند ميان استفاده كنندگانحال حاضرو پيشين اينترنت شكل گرفته باشد.افراد بيشتري در فعاليتهاي سياسي آف لاينشركت مي‌نمايند. برخلاف مشاركت سازماني،افراد مسن‌تر كمتر درمباحثات سياسي آن لاينشركت مي‌نمايند.آسيايي‌هاي آمريكايي تبار نیزبطور چشمگيري كمتر در مباحثات سياسيمشاركت مي‌نمايند

اگرچه اين نتايج معارض حاكي از عليت نميباشد اما دلالتبر آن دارد افرادي كه درسازمانها و سياست بطور آفلاين فعال ميباشند،بطورآنلايننيزفعال ميباشند. علاوه برآن افرادي كه بطوركلي بيشتر با اينترنت در ارتباطند بيشتردر سياست آن هم بصورت آنلاين مشاركت مي‌نمايند.

فعاليت سياسي آنلاين بهنظر بخشي از فعاليت آفلاين و مشاركت عمومي در اينترنت مي‌باشد.

كاربرد بيشاز حد اينترنت با مشاركت در امور سياسي و سازماني مرتبط مي‌باشد.

تعهدات اجتماعي

اگر استفاده بيش از حد از اينترنت تماس تلفني و رودررو راتكميل مي‌سازد و اگر مشاركت هرچه بيشتر در سازمانها و امور سياسي را موجب مي‌گردداز اين رو هر دوي اين پديده‌ها بايد تعهد اجتماعي بيشتر را موجب گردد. در عين حال،اين موضوع مورد نظر نمي‌باشد.

هيچگونه انسجام و ارتباطي ميان كاربرداينترنت، تماس اجتماعي، مشاركت سياسي و سازماني و احساس تعهد(يا بي‌اعتنايي)درزندگي روزمره وجود ندارد.با اين وجود، پيوستگيهاي منفي مستحكمي ميان كاربرد بيش ازحد اينترنت و سه معيار سنجش تعهد به جامعه آن لاين وجود دارد.

بهمان نسبتکه بيشتر آن لاين باشيد، بيشتر با افراد آزاردهنده روبرو خواهيد شد و بر اثر فقدانتماس چهره به چهره (رودررو) رفتارتان نسبت به آنچه كه آنها بيان مي‌نمايند،تصنعي‌ترخواهد بود.

دلايلمان به شرح ذيلمي‌باشد:

1)افراديكه مكرراً‌ از اينترنت استفاده مي‌نمايند متمايل بهداشتن شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين گسترده‌تر و تماس بيشتر با اعضاي شبكه مي‌باشند.

2)شبكه‌هاي آن لاين گسترده‌تر گرايش به داشتن تعداد بيشتري از روابطمتزلزل و بي‌ثبات دارند.

3)روابط متزلزل‌تر بصورت كنشهاي متقابل با برخياز اعضاي شبكه به احتمال قوي‌تر نامطلوب خواهد بود.

4)روابط متزلزل‌تر بهنسبت كمتري باشبكه عجين گشته است. بعبارت ديگر،اعضاي شبكه محدودتر بطور مستقيم بايكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

هر اندازه كه انسجام شبكه‌ايي كمترباشد، بهمان نسبت تجهيز كنترل اجتماعي به منظور ترغيب رفتار متناسب با اجتماعدشوارتر مي‌باشد.از اينرو تعداد زيادي از روابط متزلزل شبكه‌ايي با انسجام كمتر،احتمال رودررويي با ارتباط كامپيوتر محور نامطلوب را (ايميل‌ها، چت‌ و غيره) افزايشميدهد.

تجربه نمودن يك چنين ارتباط كامپيوتر محور نامطلوب تعهد به اجتماعآن لاين را سست مينمايد.

بطور خلاصه استفاده بيشتر از اينترنت ممكنست منتجبه شبكه‌هاي اجتماعي گسترده‌تربا روابط متزلزل‌تروكنش متقابل نامطلوب با برخي ازايندست روابط گردد،و نتيجه‌اش تعهد كمتر به اجتماعات آنلاين مي‌باشد.

چگونه اينترنت ممكن است بر سرمايه اجتماعي تأثير گذارد؟

آيا اينترنت با توجه به تماس شبكه اجتماعي، مشاركت سياسي و سازماني،و تعهداجتماعي بر سرمايه اجتماعي تأثير مي‌گذارد؟

نتايج نشان ميدهد كه كاربرداينترنت سرمايه شبكه‌ايي را از طريق گسترش تماس تلفني و رودررو تكميل مي‌سازد. كاربران اينترنتي افراطي نه از ايميل به عنوان يك جايگزين براي ملاقاتهاي رودررو وتماسهاي تلفني استفاده مي‌نمايند و نه به انجام ملاقات و تماس تلفني مي‌پردازند.

بيشترين تماس اينترنتي با افرادي ميباشد كه در فاصله يك ساعت از آنها زندگيمي‌نمايند. افرادي كه كمي بيشتر از اين فاصله زماني زندگي مي‌نمايند در نهايت ازتماس كمتري برخوردار مي‌باشند.

با اين وجود در اينگونه روابط از راه دور ازاينترنت به نسبت بيشتري از تماس كلي‌اشان استفاده میکنند. اينترنت بويژه درحفظروابط با دوستان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دوستان و رفقا معمولاً به عنوان دو فرديا دو زوج روي يكديگر اثر مي‌گذارند. هنگاميكه احتمالاً خويشان و همسايگان درشبكه‌هاي اجتماعي منسجم بطور پراكنده‌ايي قرار گرفته‌اند.يافته‌ها و نتايج حاكي ازاينست كه اينترنت در راستاي خط و برقراري تماس ميان دوستاني كه به لحاظ اجتماعي وجغرافيايي پراكنده مي‌باشند از اهميت چشمگيري برخوردار است.اين نتايج حاكي از اينستكه تأثيرات اينترنت بر تماس اجتماعي مكمل مي‌باشد. برخلاف پيش‌بيني‌هاي خوش بينان وبدبينان. علاوه بر آن، نتايج نشان ميدهد كه كاربرد اينترنت فعاليتي يك شكل و يكپارچه نمي‌باشد:

افراد هنگاميكه آن لاين ميباشند هم در فعاليتهاي اجتماعي وهم در فعاليتهاي غيراجتماعي شركت مي‌نمايند. به عبارتي ديگر اينترنت به عنوانابرازي براي فعاليتهاي انفرادي كه افراد را از مشغول شدن با خويشان و مشاركت باجوامع‌اشان منع مي‌كند مورد استفاده قرار مي‌گيرد.به عبارت ديگر، تمامي فعاليتهايآن لاين در تعارض با كنشهاي متقابل آن لاين مي‌باشد. افراد ممكنست روزنامه‌ بخواننديا اطلاعاتي را جستجو نمايند صرفنظر از اينكه آن لاين اين اعمال را انجام مي‌دهندياآف لاين.

زماني راكه افراد به علت خريدآنلاين حفظ وپس‌اندازمي‌نمايندممكنست درمعاشرت آفلاين باخانواده و دوستان صرف شده باشد.كاربرد اينترنتسرمايه مشاركتي را افزايش مي‌دهد. آنها بيشتر در فعاليت سياسي و سازماني آن لاينمشاركت نموده و به همان نسبت بيشتر در فعاليت سياسي و سازماني مشاركت مي‌نمايند.مانمي‌توانيم درخصوص اينكه چگونه فعاليت اينترنتي بر مشاركت سياسي تأثير مي‌گذارداستنباط و نتيجه‌گيري نماييم.

اگرچه تحقيقات آينده با تسلسل و توالي اتفاقيرا مشخص و بررسي خواهد نمود، اثر بازخورد مثبتي را حدس زده و پيش‌بيني مي‌نماييم. علاوه بر حوزه‌هاي آفلاين و آنلاين متمايز و صريح افراد در لحظه مشاركت در سازمانهاو امورسياسي از هرگونه ابزاري كه متناسب و كارآمد مي‌باشد استفادهمي‌نمايند.افراديكه معمولاً بصورت آفلاين مشاركت مي‌نمايند از اينترنت درجهت افزايشو گسترش مشاركتشان استفاده خواهند كرد. افراديكه معمولاً‌به صورت آن لاين مشاركتمي‌نمايند هرچه بيشتر با سازمانها و امور سياسي مشاركت خواهند نمود.

كاربرداينترنت با تعهد به اجتماع آن لاين مرتبط مي‌باشد. به دليل اينكه پيوستگي ويكپارچگي به اجتماع آن لاين محدود گشته است، حدس مي‌زنيم كه كاربرد اينترنت بيش ازحد به تجارب ناخوشايندي منتج شده است كه آن نيز منتج به سطوح بي‌ارزش تعهد گشتهاست.نتايج ‌حاكي از اينست كه اينترنت در حال افزايش ارتباط بين فردي و مشاركتسازماني مي‌باشد.

با اين وجود، اين مشاركت و ارتباط افزايش يافته نه تنهاميتواند در معرض تماس و اطلاعات بيشتر قرار گیرد، بلكه مي‌تواند تعهد اجتماعي رانيزكاهش دهد.حتي قبل از ظهور اينترنت، حركتي از جوامع كه به لحاظ اجتماعي ادارهمي‌گردند به سمت جوامع فردي پراكنده وجود داشته است.

اينترنت ، هم خوب ، هم بد

اگرچه آغاز كار اينترنت به سال هاي ۱۹۶۰ برمي گردد، ولي شهرت و موفقيت اينترنت از سال ۱۹۹۴ گسترش يافت. امروزه ميليون ها نفر در سراسر جهان روزانه از اينترنت استفاده مي كنند تا احتياجات خود از قبيل سرگرمي، تجارت، يادگيري، تحقيقات و ارتباط با ديگران را برطرف كنند. اين در حالي است كه نيازي نيست تا يك نابغه رايانه باشيد تا از اينترنت استفاده كنيد بلكه با داشتن يك مهارت مقدماتي در مورد رايانه و راه اندازي آن مي توانيد از اينترنت استفاده كنيد. اين مهارت به سن و جنس هم ارتباطي ندارد و از سه - چهار سالگي تا ۱۰۰ سالگي و بيشتر را شامل مي شود. تاثير و پيامدهاي مثبت و منفي اينترنت به عنوان يك پديده نو در اجتماعات انساني در حال گسترش است. هر روز از سوي صاحب نظران و رسانه ها نقش مثبت اينترنت در توسعه اقتصادي و نقش منفي آن در توسعه فرهنگي برجسته سازي و براي بهبود آثار مثبت و كاهش پيامدهاي منفي اينترنت، نظرات و پيشنهادات فراواني ارائه مي شود. در سطح كلان اينترنت در بعد اقتصادي، تجارت الكترونيك، در بعد سياسي، كاهش اقتدار دولت ها، در بعد اجتماعي، كاهش هزينه هاي حمل و نقل و در بعد فرهنگي تسلط زبان انگليسي و ارتقا سطح فرهنگ هايي خاص را در پي داشته است. همچنين نقش اينترنت بر امنيت ملي جوامع در سطح كلان بر روند ارتباطي سازمان ها با مشتريان و بر روابط خانوادگي به طور مؤثر در حال توسعه است. با اين حال اينترنت در خانواده هاي مختلف كاركردهاي مختلفي از جمله احياكنندگي، بهبودبخشي، تخريبي و نابودكنندگي داشته است.

اينترنت و گفت وگوهاي خانوادگي

بدون شك از اوايل قرن بيستم با توسعه رسانه هاي جمعي، ميزان ارتباطات ميان فردي كاهش يافته است. در سازمان ها، در اجتماعات فاميلي و در خانواده ها، افراد كمتر گفت وگو مي كنند، يا اين كه تمايل به گفت وگو در بين انسان ها كم شده است. اينترنت نقش گفت وگو را كم رنگ تر كرده و زنگ خطرات جدي را براي ارتباطات انساني به صدا درآورده است. اين روزها در برخي جوامع هر يك از اعضاي خانواده وقتي از محل كار به كانون گرم خانواده برمي گردند به اتاق خود رفته و سرگرم كار با رايانه خود و اينترنت مي شوند. حتي چاي، شام و صبحانه خود را روي ميز رايانه مي خورند. كاهش يا به مفهومي ديگر نبود گفت وگوهاي خانوادگي به طور حتم پس از مدتي ميزان شناخت افراد خانواده را از يكديگر و ميزان اعتماد اعضاي خانواده به يكديگر را كم مي كند و اين نتايجي منفي را در پي خواهد داشت. از طرفي اين فعاليت اعضاي خانواده پس از مدتي به گوشه گيري بخصوص نوجوانان مي انجامد و رغبت به زندگي اجتماعي و تعامل خانوادگي را كاهش مي دهد.

اينترنت و موضوع اخلاق

يكي از مسائل مطرح شده از سوي مخالفان اينترنت، توسعه تصاوير خلاف عفت عمومي يا حداقل امكان دسترسي آسان و فوري به اين تصاوير است. از طرفي اينترنت اين فرصت را مهيا كرده است كه افراد به راحتي «حق مؤلفان» را زير پا بگذارند و آشكارا از سايت ها و وبلاگ هاي ديگران دزدي كنند كه توسعه آن مي تواند روحيه تجاوز به حقوق ديگران را افزايش دهد.

اعتياد اينترنتي

يكي از تبعات كار با اينترنت، جاذبه و گرايش مستمر به سير و گردش در آن از سوي استفاده كنندگان از آن است كه پس از مدتي افراد را به شدت به خود وابسته مي كند تا حدي كه بر

  انتشار : ۴ اسفند ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 28

دیدگاه های کاربران (0)

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه توجه: دوستانی میان پیام میدن این سیستم شما چیه؟؟ شما اگه صفر تا صد توضیحات رو کامل بخونید ، اون موقع متوجه میشید ما گفتیم این روش چیه؟! پس حتما تا آخر توضیحات رو بخونید.( با این سیستم یاد میگیری چطوری از صفر با همین موبایلت روزی ۳۰ الی ۳۰۰ هزار تومن ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر، موفقیت و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) سلام دوست عزیزم، ما در بین افراد موفق آمریکا، فیلسوف تجاری آمریکایی یعنی آقای جیم ران که خودش استاد چهار استاد ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما