تحقیق دانشجویی

تحقیق دانشجویی

پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی با قیمت مناسب تر از کافی نت،راحت و بی دردسر تحقیق های خود را از سایت ما دانلود کنید.

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 83
  • بازدید دیروز : 55
  • بازدید کل : 272630

تحقیق تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام


تحقیق تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

مفهومحسابرسى.......................................................................................................................................................................................... 3

تاریخچه :....................................................................................................................................................................................................... 5

انواع حسابرسی :........................................................................................................................................................................................ 9

کنترلداخلى.............................................................................................................................................................................................. 10

کنترلداخلىوعملياتحسابرسى.................................................................................................................................................... 11

وظايفحسابرسدرموردکنترلداخلى......................................................................................................................................... 13

کسباطلاعازکنترل‌هاىداخلى...................................................................................................................................................... 14

برنامهحسابرسىصورت‌هاىمالى.................................................................................................................................................. 17

اسنادپرداختنى.......................................................................................................................................................................................... 17

روش‌هاىکار........................................................................................................................................................................................... 17

سرکاربرگ‌ها............................................................................................................................................................................................ 17

اسناددريافتنى........................................................................................................................................................................................... 18

دفاترقانونى............................................................................................................................................................................................... 20

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام........................................................................................................................................... 23

نقش حرفه حسابرسی در جامعه........................................................................................................................................................ 23

1-مدل شبه قضایی................................................................................................................................................................................. 24

2- مدل مسئولیت اجتماعی................................................................................................................................................................. 24

3- نظریه مباشرت و نظارت............................................................................................................................................................. 24

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی.......................................................................................................................... 25

تأثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها.............................................................................................................................. 26

اطلاعات حسابداري و قيمت سهام.................................................................................................................................................... 26

ارتباط بين سود و ارزش سهم در شرايط اطمينان و بازار كامل......................................................................................... 27

ارتباط بين سود و ارزش سهام در شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص............................................................................. 27

تاثير اظهار نظر حسابرسان بر قيمت سهام.................................................................................................................................. 28

مواردي از تحقيقات انجام شده در رابطه با گزارشهاي حسابرسي...................................................................................... 29

بررسي هاي آماري................................................................................................................................................................................ 30

تحليل يافته ها:.......................................................................................................................................................................................... 32

نتیجه بررسی :......................................................................................................................................................................................... 38

چکیده........................................................................................................................................................................................................... 40

یادداشتها :.................................................................................................................................................................................................. 42

منابع و مأخذ تحقیق :............................................................................................................................................................................ 43

منبع.............................................................................................................................................................................................................. 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم حسابرسى

حسابرسىبهمفهوماعمکلمهعبارتازهرگونهرسيدگىاستکهبهمنظورتائيديااظهارنظرنسبتبهدرستىهرگونهمدارکواسنادمالىتوسطشخصىمستقلازتهيهکنندهياتهيهکنندگانآنمدارکواسنادبه‌عملآيدـچنينرسيدگىعلاوهبرتجزيهوتحليلمدارکواسنادموردنظروتطبيقآنهابامستنداتاوليه،طبعاًشاملپژوهشدراطرافچگونگىمعاملاتىکهاسنادومدارکمذکورنشاندهندهٔنتايجحاصلهازآنهااستوبه‌طورکلىهرگونهاقدامىکهبراىنيلبههدففوقلازمباشدنيزخواهدبود.

پشتاينتعريفدنياىحرفه‌اىگسترده‌‌اىوجوددارد. درسيستماقتصادىامروزدنيا،انتقالوگزارشاطلاعاتمالىواقتصادىصحيحبهمراکزتصميم‌گيرىداراىاهميتىشگرفاست. يکىازخصوصياتايناقتصادگستردهوجودسازمان‌هاىبزرگدولتىوخصوصىاستکهباسرمايه‌هاىهنگفتوگاهبسيارهنگفتفعاليت‌هاىاقتصادىبه‌خصوصىرادريکمنطقهيادرسرتاسرکشوروياحتىدراقصىنقاطجهانادارهمى‌کنند. براىمديرانىکهدررأساينسازمان‌هاىوسيع‌ قراردارندامکاننظارتبرتمامجزئياتکاردرکارگاه‌هاواداراتوشعبچنينمؤسساتبزرگىوجودندارد. وبنابراينناچارهستندداورىخودرانسبتبهنيکوبدجريانامور،وهمچنينتصميماتىراکهدررابطهباطرح‌هاوبرنامه‌هاىآيندهاتخاذمى‌کنند،برمبناءگزارش‌هاىمالىواطلاعاتديگرىکهازناحيهٔدستگاهوياخارجازآنبه‌دستآنهامى‌رسدبنياننهند.

همچنينسهام‌دارانخُردودرشتکهاحتمالاًاندوخته‌هاىسالياندرازخودرادراختيارشرکت‌هاىسهامىگوناگونمى‌گذارندبراىآگاهىازچگونگىادارهسرمايه‌هاىخودواطمينانازدرستىعملوکارآئىمديرانوگردانندگاناموراينشرکت‌هاهيچوسيلهٔديگرىجزصورت‌هاىمالىوگزارش‌هاىساليانههيئتمديرهوتوضيحاتىکهممکناستدرمجمععمومىدراختيارسهام‌دارانقراردادهشودندارند. دولتنيزکهسهمىعمدهازمنابعمالىملىرابه‌صورت‌هاىگوناگونبراىانجاموظايفوبرنامه‌هاىخودبهمصرفمى‌رساند،ازبررسىاطلاعاتمالىوآمارىبراىاطمينانازدرستىپيدايشوصرفاينمنابعووجوهبى‌نيازنيست. به‌علاوهقسمتعمدهدرآمدداخلىدولتازطريقوصولمالياتبَردرآمدشرکت‌هاوسايراشخاصحقوقىودارندگانمشاغلومؤسساتبه‌دستمى‌آيد. طبيعىاستکهدراينزمينههمدولتنيازبهاخذوتحصيلگزارش‌هاىدقيقمالىمربوطبهاينمؤسساتواشخاصدارد .

کيستکهبگويدايناطلاعاتمالىکهبه‌صورتترازنامه‌هاوصورت‌هاىسودوزيانومنابعومصارفوجوهوانواعواقسامجداولاطلاعاتىپيوستآنهاوتعديلاتىکهدرارقامبه‌عملآمده،يابايدبه‌عملآيد،درستاستومى‌توانبهآناعتمادداشتوروىآنحسابکرد؟نظاماقتصادجهانامروزبرمبناءمطالعهٔعميقفعاليت‌هاىصنايعومؤسساتبازرگانىوخدماتىواطلاعدقيقازارقاممربوطبهنتايجحاصلهازاينفعاليت‌هااستواراست. موفقيتوبهبودىاقتصادکشور،چهدرجريانفعاليت‌هاىروزانهوچهدراجراءبرنامه‌هاىبلندمدت،منوطبهگزارشصحيحاطلاعاتمالىاست. چگونهبايدنسبتبهدرستبودنياحداقلقابل‌قبولبودنايناطلاعاتمالىومحاسبهٔصحيحاينهمهآمارواعدادوارقاماطمينانلازمحاصلشود؟سهمىعمدهازپاسخبهاينسؤال‌هامربوطبهچگونگىوظيفه‌‌اىاستکهحسابرساندرامررسيدگىبهاينگزارش‌هاواطلاعاتوآمارايفاءمى‌کنند.

همچنينسهام‌دارانخُردودرشتکهاحتمالاًاندوخته‌هاىسالياندرازخودرادراختيارشرکت‌هاىسهامىگوناگونمى‌گذارندبراىآگاهىازچگونگىادارهسرمايه‌هاىخودواطمينانازدرستىعملوکارآئىمديرانوگردانندگاناموراينشرکت‌هاهيچوسيلهٔديگرىجزصورت‌هاىمالىوگزارش‌هاىساليانههيئتمديرهوتوضيحاتىکهممکناستدرمجمععمومىدراختيارسهام‌دارانقراردادهشودندارند. دولتنيزکهسهمىعمدهازمنابعمالىملىرابه‌صورت‌هاىگوناگونبراىانجاموظايفوبرنامه‌هاىخودبهمصرفمى‌رساند،ازبررسىاطلاعاتمالىوآمارىبراىاطمينانازدرستىپيدايشوصرفاينمنابعووجوهبى‌نيازنيست. به‌علاوهقسمتعمدهدرآمدداخلىدولتازطريقوصولمالياتبَردرآمدشرکت‌هاوسايراشخاصحقوقىودارندگانمشاغلومؤسساتبه‌دستمى‌آيد. طبيعىاستکهدراينزمينههمدولتنيازبهاخذوتحصيلگزارش‌هاىدقيقمالىمربوطبهاينمؤسساتواشخاصدارد.

 

کيستکهبگويدايناطلاعاتمالىکهبه‌صورتترازنامه‌هاوصورت‌هاىسودوزيانومنابعومصارفوجوهوانواعواقسامجداولاطلاعاتىپيوستآنهاوتعديلاتىکهدرارقامبه‌عملآمده،يابايدبه‌عملآيد،درستاستومى‌توانبهآناعتمادداشتوروىآنحسابکرد؟نظاماقتصادجهانامروزبرمبناءمطالعهٔعميقفعاليت‌هاىصنايعومؤسساتبازرگانىوخدماتىواطلاعدقيقازارقاممربوطبهنتايجحاصلهازاينفعاليت‌هااستواراست. موفقيتوبهبودىاقتصادکشور،چهدرجريانفعاليت‌هاىروزانهوچهدراجراءبرنامه‌هاىبلندمدت،منوطبهگزارشصحيحاطلاعاتمالىاست. چگونهبايدنسبتبهدرستبودنياحداقلقابل‌قبولبودنايناطلاعاتمالىومحاسبهٔصحيحاينهمهآمارواعدادوارقاماطمينانلازمحاصلشود؟سهمىعمدهازپاسخبهاينسؤال‌هامربوطبهچگونگىوظيفه‌‌اىاستکهحسابرساندرامررسيدگىبهاينگزارش‌هاواطلاعاتوآمارايفاءمى‌کنند.

امروزهدربسيارىازکشورهاىجهانوتااندازه‌اىدرکشورمانيز،صورت‌هاىمالىحسابرسىشدهوسيلهٔمناسبىبراىنقلوانتقالوابلاغاطلاعاتصحيحوبهموقعوبهموردمالىدرخصوصمؤسساتوشرکت‌هاوبانک‌هاوحتىاشخاصعمدهازقبيلمقاطعه‌کارانوبالاخرهدستگاه‌هاىدولتىودرنهايتامردولتمرکزىتلقىمى‌شود. منظورازصورت‌هاىمالىحسابرسىشده،ترازنامهوصورتسودوزيانوسايرجداولويادداشت‌هاىمربوطهاستکهبهوسيلهٔيکياچندحسابرسمستقلموردحسابرسىقرارگرفتهو”عقيدهٔحرفه‌اي“اينحسابرسياحسابرساننسبتبهدرستىوقابلبودنآنهادرطىگزارشىموسومبهگزارشحسابرسىابرازشدهباشد.

بسيارىازاصطلاحاتىکهدرزمينهٔدانش‌هاىحسابدارىوحسابرسىمستقلبه‌کارمى‌رونددربادىامربه‌صورتترجمهيااقتباسازاصطلاحاتوکلماتخارجىواردزبانماشده‌اندـازآنجاکهايناصطلاحاتبرحسبآنکهازمتونفرانسوي،انگليسىوياآمريکائىوغيرهبهزبانفارسىراهيافتهباشندمتفاوتمى‌باشند،گاهتعميراتومفاهيممتفاوتىبهذهنخوانندهالقاءمى‌شود،لذادرانتهاءکتابفرهنگمختصرىازلغاتواصطلاحاتبه‌کاربردهشدهدرجگرديدهاست.

 

تاریخچه :

اگرچهحسابرسىبه‌صورتى‌ کهامروزهموردعملواستفادهاستداراىسابقهٔنسبتاًکوتاهىمى‌باشد،ولىبايددانستکهحسابرسىبهمفهوماعمکلمه،يعنىرسيدگىبهحسابوکتاب،سابقه‌اىبسيارطولانىدارد،کهمندرجاًبايکروندتکوينىبه ‌صورتکنونىدرآمدهاست. مبداءشروعحسابرسىبهزمانىبرمى‌گرددکهلزومبرقرارىنوعىکنترلنسبتبهعملياتومعاملاتکسانىکهبهمباشرتديگراناقدامبهوصولوياخرجوجوهمتعلقبهآنانمى‌نمودنداحساسگرديد. اينضرورتبه‌خصوصدرموردکنترلوصولومصرفوجوهعمومىـيعنىمالحکومت،يابيت‌المالياخزانهـازديربازاحساسگرديدهوبههمينعلتسابقهٔبازرسىعملياتمقاماتمالىدردستگاه‌هاىحکومتىومملکتىبسيارقديمىاست. بديهىاستدرآنروزگارانبه‌علتابتدائىبودنروش‌هاىحسابدارىومدارکودفاترىکهنگاهدارىمى‌شدهاست،ومهم‌ترازآنبه‌علتناچيزبودننسبىاعدادوارقاموميزانوتعدادمعاملات،وظايفشخصرسيدگىکنندهبسيارمختصربودهوگاهبهاستماعتوضيحاتىکهتوسطمباشرانياعمالمالىدادهمى‌شدمحدودمى‌گرديد. شايدبههمينعلتدرعرفوفرهنگانگلوساکسون‌هاشخصرسيدگىکنندهاصطلاحاً Auditor مشتقازکلمهٔلاتين Audire بهمعنىشنيدنواستماعکردن،ناميدهمى‌شود.

ازقرنپانزدهمميلادى (يعنىقبلازآغازسلطنتصفويان) کهبهدنبالرُنسانس،توسعهوسيعىدرامورتجارتوبازرگانىجهانىبهوجودآمدهدرنتيجهنيازحاصلازافزايشميزانوتعدادمعاملات،روش‌هاىحسابدارىبهتدريجتکامليافت،وباابداعروشدفتردارىدوطرفهکهاصولآننخستينباربهسال۱۴۹۴ميلادىدرونيزانتشاريافت،ثبتانواعواقسامعملياتحسابدارىامکان‌پذيرگرديد. ازطرفديگرتوسعهٔاموربازرگانىدريکسطحبين‌المللي،کهخودگسترشخارق‌العاده‌اىدرفعاليت‌هاىديگرىازقبيلبانک‌داري،کشتى‌رانىتجاري،بيمهوغيرهرابههمراهداشت،بهکارگيرىسرمايه‌هاىهنگفتبهميزانىبيشازمقدوراتانفرادىبازرگانانوقتراضرورىساختودرنتيجهاينامر،انواعواقساممشارکت‌هاعرفگرديدکهبهنوبهٔخودموجبتکاملبيشترروش‌هاىحسابدارىگرديد. بدينترتيبقبلازانقلابصنعتىاروپا،گسترشنسبىفعاليت‌هاىاقتصادىوتکاملتدريجىروش‌هاىحسابدارىبه‌طورمسلّمدرايجادحسابرسبه‌صورتى‌ کهامروزهشناختهشدهاست (منتهاباروش‌هاىابتدائى‌تر) بسيارمؤثربودهاست،ولىباوجودآن،پيشرفتورواجحسابرسىبيشترمديوناثراتاقتصادىانقلابصنعتي،کهبهتدريجدرطىقرننوزدهمظاهرگشت،مى‌باشد

گسترشفوق‌العادهفعاليت‌هاىاقتصادىدرطىقرننوزدهمضرورتبه‌کارافتادنسرمايه‌هائىبهمراتببيشازميزان‌هاىپيشرابه‌وجودآوردودرنتيجهاينضرورت،وسودآورىعمده‌اىکهفعاليت‌هاىجديددربرداشت،شرکت‌هاىمتعددى (به‌خصوصازنوعشرکت‌هاىسهامي) ايجادگرديدوسرمايه‌هاىهنگفتىبه‌دستاشخاصمعدودىکهبهحسابخود،وهمچنينازطرفسايرصاحبانسرمايه،درسمتمديراناينشرکت‌هاانجاموظيفهمى‌نمودندسپردهشد. درچنينشرايط،به‌خصوصباتوجهبهاينکهفعاليتهمهٔاينشرکت‌هاهميشهموفقيت‌آميزنبود،ودربعضىمواردخساراتعمده‌اىبهصاحبانسرمايهواردمى‌گرديد،لزوماستخداممديرانکارآزمودهبهوسيلهٔصاحباناينقبيلسازمان‌هابيشتراحساسگرديدودرنتيجه،طبقهٔصاحبانسرمايهوگروهگردانندگاناينسرمايه‌هادرغالبمواردازيکديگرمتمايزشدند. اينخوددليلديگرىبودبراىبهبودروش‌هاىحسابدارىازيکطرفواشاعهٔحسابرسانازطرفديگر. ليکنازآنجاکهنقطه‌نظرصاحبانسرمايهبيشتردرجلوگيرىازهرگونهتقلبوسوءاستفادهٔمديرانوکارمندانىکهدراستخدامآنانبودندخلاصهمى‌شد،لذاوظيفهٔاساسىحسابرساندراينزمانعمدتاًکشفهرگونهتقلبوسوءاستفادهبه‌شمارمى‌آمد.

درانگلستان،کهغالباًبه‌عنوانزادگاهفنجديدحسابرسىشناختهمى‌شود،درزمانانقلابصنعتىوپسازآن،اصلاحاتاساسىوبسيارگسترده‌اىدرسيستم‌هاوروش‌هاىحسابدارىبه‌عملآمد. باافزايشاهميتورونقکارشرکت‌هاىسهامىدراينزمان،وانتقالوظيفهٔادارهامورمؤسساتصنعتىوتجارىازصاحبانسرمايهبهمديرانحرفه‌اي،اصولوضوابطىجهتبهبودامورمالىوحسابدارىپايه‌گذارىشد،وبرقرارىيکسيستمکاملومناسبحسابدارىبهمنظورپيشگيرىازسوءاستفاده‌هاوياکشفبهموقعآنها،وبالاخرهبراىتهيهٔگزارش‌هاوصورت‌هاىمالىمورداعتمادوقابل‌اتکاء،بيشازپيشضرورىبه‌نظررسيد. بهتدريجکهسهام‌دارانشرکت‌هاعلاقهٔبيشترىبهبررسىصورت‌حساب‌هاىتنظيمىنشاندادندوبيشتروبيشتربهاتکاءصورت‌هاىمالىوگزارشحسابرساناتخاذتصميمنمودند،نيازفراوانىبه‌وجودحسابرسانورزيدهوکارداناحساسشد. بهاينترتيب،ديگروجودحسابرسانآماتوربراىرفعاحتياجتجارتواقتصادکشورکافىومناسببه‌نظرنمى‌رسيد،وحسابرسىمتدرجاًبه‌عنوانحرفه‌اىمستقلشناختهشد.

بايددانستکهحسابرسىمستقلاززمانىکهبه‌صورتامروزىشناختهشدهاستاغلبتوسطحسابدارانعمومىياحسابدارانمستقلانجاميافتهوپيشرفتوتوسعهٔآنپابهپاىتوسعهورواجحرفهٔحسابدارىمستقلبه‌وجودآمدهاست. حسابدارمستقلبهشخصىاطلاقمى‌گرددکهبه‌طورکلىانجامخدماتحسابدارىوحسابرسىوسايرامورهمانندبااينخدماترادرقبالدريافتحقّ‌الزحمه (يعنىنهبه‌صورتاستخدامي) حرفهٔاصلىخودقراردادهوبراىکسباينگونهخدمات،همگانبتوانندبهوىمراجعهنمايند.

ايننوعحسابدارانازديربازعلاوهبرانجامحسابرسى‌هاىمستقلبهامورديگرىنيزکهباحرفهٔآنانهماهنگىداشتهاست،ازقبيلتهيهٔصورت‌حساب‌هاىنهائىسالانهبراىشرکت‌هاومشارکت‌ها،رسيدگىبهوضعيتوتصفيهٔاموراشخاصحقيقىوحقوقىورشکستهوبه‌طورکلىانجامهرگونهخدماتحرفه‌‌اىحسابدارىومالي،مى‌پرداخته‌اند،وباوجودتوسعهٔروزافزونحسابرسىدرقرننوزدهم،مع‌هذاتازمانى‌کهانجامحسابرسىدرمواردىبه‌موجبقوانينمختلفالزامىگرديد،ودرمواردديگربهتدريجرواجوعموميتيافت،قسمتاعظمفعاليت‌هاىحسابدارانمستقلراخدماتىغيرازحسابرسىتشکيلمى‌داد.

ليکنازاواخرقرننوزدهمکهانجامحسابرسى‌هاىحرفه‌‌اىبهتدريجعموميتبيشترىيافت،خدماتحسابرسىسهمبيشترىازفعاليتحسابدارانمستقلرابهخوداختصاصدادهاست،تاآنجاکهامروزه،اگرچهخدماتجديدىمانندرسيدگى‌هاىويژهٔمالي،مشاوره‌هاىمالياتي،پژوهشومطالعهدراطرافروش‌هاىسرمايه‌گذاري،تدوينوتنظيموکمکدرپيادهکردنسيستم‌هاىحسابدارىمالىوصنعتي،خدماتکامپيوترىوغيرهوجانشينبعضىياقسمتىازفعاليت‌هاىپيشينمستقلشده،وخودموجبگسترشبيشازپيشحرفهٔحسابدارىمستقلگرديدهاست،مع‌هذااينکقسمتاعظمفعاليتاغلبحسابدارانمستقل (يالااقلمؤسساتعمده) راحسابرسى‌هاىمستقلتشکيلمى‌دهد.

حرفهٔحسابدارىمستقلخوددرمقابلبعضىحرفه‌هاىعلمىديگر (ازقبيلپزشکىياحقوق) داراىسابقهٔنسبتاًکوتاهىاست. بنابهتاريخانجمنحسابدارانخبرهدرانگلستانوويلز،تعدادحسابدارانمستقلدرسال۱۷۹۹ميلادىيعنىپايانقرنهجدهم،درشهرلندن،کهدرآنموقعشايدعمده‌ترينمرکزبازرگانىومالىجهانبه‌شمارمى‌آمده،ازيازدهنفرتجاوزنمى‌کردهاستوباوجودنيازروزافزونىکهدرکشورهاىمترقىدرطىنيمهٔاولقرننوزدهمبهخدماتاين‌گونهاشخاصپديدآمد،مع‌هذابنابهگفتهٔيکىازبنيان‌گذارانانجمنفوق‌الذّکر،کهدرتاريخمذکورنقلگرديدهاست،تعدادحسابدارانمستقلدرسال۱۸۷۰ميلادىدرشهرلندناندکىکمترازپانصدنفربودهاست.

درآنايامحرفهٔحسابدارىمستقلبه‌صورتى‌ کهبعداًپديدارگرديدهوبه‌خصوصدرسال‌هاىبعدازجنگجهانىدومتوسعهيافتهاستوجودنداشتوعلاوهبرآنکهاستانداردهاىحرفه‌اىمشخصىايجادنگرديدهبود،بههرحالآناستانداردهائىنيزکهبعضاًتوسطحسابدارانمستقلسرشناسآنزمانرعايتمى‌گرديد،عموميتىنداشتوحتىفعاليتاصلىبعضىازکسانىکهخودراازجملهکارهاىديگر،حسابدارمستقلنيزمعرفىمى‌کردندراعملاًامورديگرىازقبيلدلّالىبورسياحراجوکارهاىوابستهٔديگرتشکيلمى‌دادهاست.

ايجادوتوسعهوپيشرفتحرفهٔحسابدارىمستقلبه‌صورتى‌ کهدرطىقرنبيستموبه‌خصوصنيمقرناخيروجودداشتهوداردمديونافکارروشنوحسننيتوجديتحرفه‌اىکسانىاستکهبهمنظوراعتلاءاينحرفهوايجادواستقرارموازينشايستهٔحرفه‌اىدرطىنيمهٔدومقرننوزدهم،نخستدرنقاطمختلفاروپاوسپسدرآستانهٔقرنبيستمدرايالات‌متحدهآمريکا،اقدامبهتأسيسمجامعمتشکلحرفه‌‌اىنمودند.

 

فعاليتاينمجامعدراوايلکارجنبهٔمحلىداشتواعضاءهرانجمنرابيشترحسابدارانمستقلشاغلدرشهرياناحيهٔمربوطهتشکيلمى‌دادند،ليکنبهتدريجباتلفيقمجامعمحلي،انجمن‌هاىحرفه‌‌اىوسيع‌ترىبه‌وجودآوردهشدکهدرسطحملىومملکتىفعاليتنمودهوعلاوهبرنقشىکهبهتدريجدرچگونگىتدوينقوانينمالىکشورهابهعهدهگرفتند،باايجادموازينوضوابطحرفه‌اىوبالابودنسطحاطلاعاتاعضاءوداوطلبانعضويتخود،به‌خصوصاعمالکنترلحرفه‌اىوانضباطىنسبتبهآنان،حرفهٔحسابدارىمستقلرابه‌صورتى ‌کهامروزهدرکشورهاىپيشرفتهشناختهشدهاست،رهنمونشدند. امروزهدربيشترکشورهاىپيشرفتهجهان،حرفهٔحسابدارىمستقلتحتنظارتانجمن‌هاىحرفه‌اىبه‌صورتمتشکلىدرآمدهاستودربعضىازکشورهاعلاوهبرمجامعحرفه‌اىاصلي،انجمن‌هاىديگرىنيزکهدرجهتاعتلاءبيشتروپيشرفتشاخه‌هاىويژهوتخصصىحسابدارىفعاليتمى‌کنند،تأسيسيافتهاست.

شايدمشهورتريناينمجامعانستيتوىحسابدارانخبرهدرانگلستانوويلز (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) وانستيتوىحسابدارانرسمىامريکا (The American Institute of Certified Public Accountants) باشند،ولىمجامععمدهٔديگرىنيزدرسايرکشورهاىجهانوحتىدرخودايندوکشوروجوددارند. همهٔمجامعحرفه‌اىعمدهبه‌طورجهانىنيزفعاليتداشتهودرسطحبين‌المللىاقدامبهاستانداردگذارىمى‌کنند. پژوهش‌هاوبيانيه‌هاىاينمجامعوتحقيقاتوتجربياتانفرادىيادسته‌جمعىاعضاءآنهاموجبگرديدهاستکهروش‌هاىحسابرسىنيزدرطىسنواتبهتدريجتکامليافتهوازفرمابتدائىپيشينخودبهروش‌هاىپيشرفتهامروزتغييريابد.

انواع حسابرسی :

درعملافرادبرحسبموضعوموقعيتخودوبرحسبنوعوماهيتصورت‌هاىمالىکهممکناستموردبحثباشدباانواعمختلفحسابرسىبرخوردمى‌کنند.

 

پيش‌ حسابرسى

”پيش‌ حسابرسي“بهآن‌گونهرسيدگىبهاسنادومدارکهرعملمالىوحسابدارىاطلاقمى‌گرددکهقبلازقطعىشدنعملموردنظرانجامگيرد. اگرچهايننوعرسيدگىراممکناستنسبتبهکليهٔعملياتحسابدارىاعمالنمود،ليکنغالباًفقطدرمورداسنادهزينه،به‌خصوصدرمواردمقاطعهکاري،معمولگرديدهوطىآنمميز (يابازرسيامميزحساب) اسنادموردنظرراقبلازعملپرداختازلحاظرعايتمقرراتمربوطه،اعتباراتبودجه‌اىمصوبوداشتنمجوزخرجوغيرهرسيدگىکردهودرصورتى‌کهسندداراىشرايطلازمباشد،براىصدوراجازهپرداختنزدمقاممربوطارسالمى‌نمايد. پيشحسابرسىدرحقيقتجزئىازسيستمکنترلداخلىدستگاهراتشکيلدادهواغلبتوسطيکياچندنفرازکارمندانحسابدارىکهمستقيماًدرانجاممعاملاتمربوطهواحتمالاًعملياتحسابدارىدخالتىندارندانجاممى‌گردد. هدفازپيشحسابرسىبيشتراطمينانيافتنازرعايتمقرراتودستورالعمل‌هاتوسطدستگاهحسابدارىوعدمتجاوزازحدوداختياراتواعتباراتمصوباستوبدينترتيببيشترجنبهٔداخلىامورمالىوحسابدارىدارد. ولىدرعين‌حالاستفادهازآنممکناستازلحاظجلوگيرىازاشتباهاتوياتقلباتنيزمفيدواقعگرددوبههرحالدرحسنجريانامورحسابدارىمؤثرمى‌باشد.

کنترلداخلى

سيستمکنترلداخلىموردعملدرهردستگاهازدولحاظدرحسابرسىآنموردتوجهقرارمى‌گيرد. نخستآن‌کهدرچنددههٔاخير،رسيدگىبهکنترل‌هاىداخلىبرقرارشدهدردستگاهموردرسيدگىجزءاستانداردهاىپذيرفتهشدهومتداولحسابرسىقرارگرفتهوبه‌طورىکهگفتيمحسابرسمکلفاسترسيدگى‌هاىخودرابراساساصولوموازينقبولشدهومتداولحسابرسىانجامدادهواينموضوعرادرگزارشخودتصريحکند. دومآن‌کهبه‌طورىکهذيلاًشرحدادهخواهدشدچگونگىکنترلداخلىوقوّتياضعفآندرعمل،تااندازهٔبسيارزيادىدرنوعرسيدگى‌هاىموردلزومحسابرسىودامنهوعمقاينرسيدگى‌هامؤثراستوبنابراينقبلازشروعبهعملياتحسابرسي،لازماستحسابرسقوتوياضعفسيستمکنترلداخلىبرقرارشدهدرسازمانموردرسيدگىرابررسىنمودهوبرنامهٔحسابرسىخودراباتوجهبهآنتنظيمنمايد.

اينتعريفبسيارجامعىاستکهبهاختصاربيانشدهاست. بحثکنترلداخلىازجملهمباحثبسيارمهموگستردهٔعلوممالىاست. شايدتامدتىبعدازجنگجهانىدوممفهومىکهازعبارتکنترلداخلىمورد‌نظربودبسيارمتفاوتازتعريففوقوبسيارمحدودترازآنبود. درآنموقعمنظورازکنترلداخلىعبارتبودازتقسيموظايفومسؤوليت‌هابينکارمندانمالىوحسابدارىدستگاهبه‌طورىکهانجامهرعملمالىوحسابدارىوثبتهرگونهمعاملهدردفاترحسابدارىازآغازتاپايانکاربهوسيلهٔيکنفرصورتنگرفته،بلکهدرمراحلمختلف،اشخاصديگرىنيزبه‌نحوىدرعملدخيلگردند،به‌طورىکهکارهائىکههرشخصانجاممى‌دهدبه‌طورمستقيمياغيرمستقيمتوسطشخصديگرىکنترلگردد. هدفىکهازاينکارموردنظربودصرفاًجلوگيرىازاشتباهاتوتقلّباتحسابدارىودرنهايتحفظدارائى‌هادرمقابلسوءاستفادهٔمديرانوياکارکنانبود. بدينترتيبکنترلداخلىاغلببهعملياتمالىوحسابدارىمحدودگرديدهوسايرعملياتدستگاهراباوجوداثراتمهممالىآنهاازنظردورمى‌داشت. براىمثالباآن‌کهبهحفاظتازموجودى‌هاىجنسىدرمقابلسوءاستفاده (دزدي) اهميتزيادىدادهمى‌شد،حفاظتازموجودى‌هادرمقابلضايعاتيانابابىوياحفاظتازآنهادرمقابلعدمکارآئىعملياتىواحدهاواداراتداخلىباوجودآنکهممکناستخساراتىبهمراتببيشازسرقتبعضىازاقلامکالابهدستگاهواردآورددربرقرارىکنترل‌هاموردتوجهقرارنمى‌گرفت.

ولىبهتدريجکهمسئلهٔکنترلداخلىموردتجزيهوتحليلبيشترعلمىوعملىقرارگرفت،اهميتعملياتغيرمالىدستگاهازلحاظبرقرارىيکسيستمکنترلداخلىجامعومطلوبآشکارگرديدودرنتيجهکنترلداخلىمفهوموسيع‌ترىيافتهوجنبه‌هاىديگرىرانيزکهدرتعريففوقديدهمى‌شوددربرگرفت. به‌طورىکهازاينتعريفبرمى‌آيدکنترلداخلىتنهابهامورىکهعرفاًامورمالىوحسابدارىشناختهشده‌اندمحدودنگرديدهودامنهٔبسياروسيعىدارد. هرگونهمقررات،دستوراتوکنترل‌هائىکهبه‌نحوىازانحاءدرحفاظتازدارائى‌هادرمقابلسوءاستفاده،ضايعاتوعدمکارآئىواحدهاويادرنگاهدارىمدارکمالىوادارىوعملياتىدقيقوقابل‌اطمينانوبالاخرهدرجهتنظارتکلىبراموروبهبودهريکازروش‌هاىدستگاهوافزايشکارآئىآنمؤثرباشدجزئىازکنترلداخلىدستگاهراتشکيلمى‌دهد.

کنترل داخلى وعمليات حسابرسى

سيستمکنترلداخلىموردعملدرهردستگاهازدولحاظدرحسابرسىآنموردتوجهقرارمى‌گيرد. نخستآن‌کهدرچنددههٔاخير،رسيدگىبهکنترل‌هاىداخلىبرقرارشدهدردستگاهموردرسيدگىجزءاستانداردهاىپذيرفتهشدهومتداولحسابرسىقرارگرفتهوبه‌طورىکهگفتيمحسابرسمکلفاسترسيدگى‌هاىخودرابراساساصولوموازينقبولشدهومتداولحسابرسىانجامدادهواينموضوعرادرگزارشخودتصريحکند. دومآن‌کهبه‌طورىکهذيلاًشرحدادهخواهدشدچگونگىکنترلداخلىوقوّتياضعفآندرعمل،تااندازهٔبسيارزيادىدرنوعرسيدگى‌هاىموردلزومحسابرسىودامنهوعمقاينرسيدگى‌هامؤثراستوبنابراينقبلازشروعبهعملياتحسابرسي،لازماستحسابرسقوتوياضعفسيستمکنترلداخلىبرقرارشدهدرسازمانموردرسيدگىرابررسىنمودهوبرنامهٔحسابرسىخودراباتوجهبهآنتنظيمنمايد

 

 

 

 

 

شامل ورد 43 ص دارای جدول

در تحقیق اصلی هیچگونه به هم پیوستگی بین کلمات وجود ندارد و حین آپلود در سایت این مشکل به وجود آمده


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 234

تمامی مقاله تحقیق گزارش کار آزمایشگاه را از سایت ما دانلود کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما